تربیت و آموزش بسیج جامعه پزشکی خوزستان خبر داد :
نشست حلقه های صالحین بسیج جامعه پزشکی خوزستان، روز دوشنبه (۲۷ فروردین ماه) با حضور حدود ۶۴ تن از اعضای حلقه های صالحین شاغل در دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده های پزشکی و مراکز درمانی و بهداشتی و کانون ها و دفاتر تابعه بسیج جامعه پزشکی خوزستان، توسط واحد تربیت و آموزش بسیج جامعه پزشکی خوزستان برگزار شد.